Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podporo za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjam in 10. februarjem 2014. V skladu z 19. členom Uredbe je upravičenec:
– lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;
– lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;
– agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti.
Stopnja podpore je 50% upravičenih stroškov, priznanih je tudi 20% stroškov za lastno delo. Oddaja vlog je elektronska, tiskani vlogi pa je potrebno priložiti še:
fotokopija tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta (oblika PDF),
– overjena soglasja lastnikov gozda v skladu s sedmim odstavkom 37. člena ZG ter kopija pravnomočne odločbe ZGS v skladu z osmim odstavkom 37. člena ZG,
– overjena soglasja solastnikov, katerih deleži predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh deležev, na gozdni parceli, čez katero poteka trasa gozdne vlake, če je v solastnini,
– pisno pooblastilo za zastopanje, če upravičenca zastopa pooblaščenec (oblika PDF),
– elaborat vlak v primeru gradnje oziroma priprave vlake, ustrezen načrt za rekonstrukcijo gozdne vlake v primeru rekonstrukcije gozdne vlake v skladu s Pravilnikom o gozdnih prometnicah (oblika PDF),
– dokazilo o prevzemu ZGS za gradbena dela na gozdni vlaki (oblika PDF),
– originalni izvodi računov,
– dokazila o plačilu računov,
– potrdilo ZGS o opravljenem prispevku v naravi, če ga upravičenec uveljavlja (oblika PDF), kopija celotne dokumentacije postopka izbire dobavitelja po predpisu, ki ureja javno naročanje, s potrdilom, da je kopija enaka originalu, kadar gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika,
– izjavo lastnika gozda iz priloge 8 ali priloge 9 Uredbe (oblika PDF),
– soglasje agrarne skupnosti, če je posamezna gozdna parcela v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti (oblika PDF),
– izjava upravičenca, če gozdna vlaka leži na območju, varovanem po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (oblika PDF),
– odločba ZGS v skladu s 17. ali 29. členom ZG, razen odločb izdanih na podlagi 19. člena interventnega zakona, ki jih ARSKTRP pridobi po uradni dolžnosti (oblika PDF),
– soglasje ZGS v skladu z 18. členom interventnega zakona (oblika PDF),
– naravovarstveno soglasje oziroma pozitivno mnenje v okviru posegov v naravo, če gozdna vlaka leži na območju Natura 2000 (oblika PDF),
– potrdilo občine ali njihove zveze, da je ureditev gozdne vlake del občinskega načrta razvojnih programov (oblika PDF) in
– izjava o vključitvi v sistem DDV, če želi vlagatelj uveljavljati DDV kot upravičen strošek pri naložbi (oblika PDF).
Informacije pri ZGS ali KGZs.

< Nazaj

Projekt sofinancira

EU in 7. program Simwood projekt

Slovenska projektna partnerja