1. Zastopamo in usklajujemo interese svojih članov

Zveza lastnikov gozdov Slovenije podaja pobude za spremembo in izboljšanje zakonodaje na področju gozdarstva, lovstva, kmetijstva ter varstva okolja in narave. Zasebni gozdovi v Sloveniji predstavljajo 75 % površin vseh gozdov oziroma 44% površine Slovenije. Kot pomemben nosilec aktivnosti v prostoru je sodelovanje v procesih sprejemanja predpisov nujno, saj soodločamo o naših pravicah in dolžnostih.

Smo člani Evropske konfederacije zasebnih lastnikov gozdov CEPF (www.cepf-eu.org), ki nas zastopa na nivoju evropskih inštitucij.

2. Pospešujemo in pomagamo pri razvoju podeželja in zasebnega sektorja gozdarstva

Zasebni lastniki gozdov skrbimo za dober izgled in razvoj slovenskega podeželja. Gozdovi in les iz njih so sestavni del našega bivanjskega okolja, so glavni ponor toplogrednih plinov, ohranjajo dobro in čisto vodo, zagotavljajo delovna mesta ter skrbijo za dobrobit in blaginjo prebivalcev Slovenije.

3. Pospešujemo gospodarsko moč gozdnih posestnikov ob upoštevanju načel trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti slovenskih gozdov

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov in zavodom za gozdove Slovenije organizira licitacijo vrednejših sortimentov lesa. Licitacija v Slovenj Gradcu je ena najuspešnejših dražb kakovostne hlodovine v srednji Evropi. Pri prodaji vsako leto sodeluje veliko število lastnikov gozdov iz vse Slovenije, dneva odprtih vrat pa se udeleži več tisoč obiskovalcev iz Slovenije in tujine.

Zveza lastnikov gozdov svetuje pri uspešnejši prodaji lesa in podpira povezovanje lastnikov gozdov v tržne oblike, kot so zadruge in podjetja za trženje lesa.

4. Skrbimo za informiranje in osveščanje lastnikov gozdov ter izobražujemo za večjo varnost pri delu

Zveza lastnikov gozdov Slovenije aktivno sodeluje in sooblikuje različne dogodke, kot so strokovne okrogle mize, predavanja in drugi strokovni dogodki. Ena najpomembnejših dejavnosti je organizacija strokovnih ekskurzij, ogledov dobrih praks ter sodelovanje z javnostjo. Pravočasno obveščamo o možnosti pridobitev sredstev za nakup gozdarske mehanizacije in opreme, gradnjo gozdne infrastrukture in pomagamo pri pripravi vlog.

Obveščamo o možnostih pridobitve ustrezne kvalifikacije ali dopolnilnega znanja s področja gozdarstva. Organiziramo in sodelujemo pri organizaciji tečajev varnega dela v gozdu. V slovenskih gozdovih se zgodi veliko preveč težkih nezgod s tragičnim izidom. Naš cilj je dobro opremljen in usposobljen delavec v gozdu. Le tako lahko preprečimo najhujše!

5. Promoviramo slovenske gozdove

Lastniki gozdov smo soodgovorni za izgled naše krajine ter zaslužni za dobro stanje slovenskih gozdov. Lastnikom gozdov, ki so vključeni v Društva lastnikov gozdov svetujemo pri gospodarjenju z gozdom. Zavedamo se, da je gozd življenjski prostor mnogih rastlin in živali, zato skrbimo za številna območja zavarovane narave in območja Nature 2000. Pomagali smo ohraniti mnoge rastlinske in živalske vrste z rdečega seznama, zato želimo, da tudi naključni obiskovalci naših gozdov spoštujejo naravo in okolje.

6. Sodelujemo

Zveza lastnikov gozdov uspešno sodeluje z vsemi organizacijami, ki delujejo na področju izobraževanja in svetovanja v gozdarstvu ter s stanovskimi organizacijami, s katerimi se povezujemo za doseganje naših skupnih ciljev. V času našega delovanja smo uspešno vzpostavili sodelovanje z Zavodom za gozdove Slovenije, Gozdarskim inštitutom Slovenije, Biotehniško fakulteto- oddelkom za gozdarstvo, Srednjo šolo za gozdarstvo in lesarstvo Postojna, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Sindikatom kmetov Slovenije, Zadružno zvezo Slovenije, Združenjem predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije, Zvezo slovenske podeželske mladine, Zvezo kmetic Slovenije, Kmetijsko šolo Grm Novo mesto- Center biotehnike in turizma,Zvezo strojnih krožkov Slovenije ter ostalimi društvi, združenji in izobraževalnimi organizacijami, ki delujejo na področju gozdarstva in razvoja podeželja.

< Nazaj

Sofinanciranje