Zveza lastnikov gozdov Slovenije je v decembru 2020 zbirala pripombe/predloge in zahteve lokalnih DLG, ki so tudi same pošiljale svoje pripombe na portal ZGS.
Rezime tako zbranih najpogostejših in pomembnih pripomb glede obnove 10-letnih GGN in LUN je nato oddala na portal ZGS za zbiranje pripomb.


Pripombe / predlogi / zahteve Zveza lastnikov gozdov Slovenije

GGN 2021 - 2031

 • V ZLGS poleg kvalitetne predstavitve vsebin GGN, ki jo je preko VIDEO konference pripravil ZGS skupaj z MKGP predlagamo v začetku prihajajočega leta strokovni posvet na temo Analiza uspešnosti GGN v preteklem 10 letnem obdobju. Le tako je možno nadaljevati in še nadgraditi dobre prakse GGN in spremeniti področja v njih, ki so se pokazala kot slaba ali močno zaostajajo za razvojem in novimi EU trendi.
 • Pozdravljamo začetek gozdnega dialoga ravno na pomembni temi GGN od 01.11.2020 dalje , vseeno pa je naša pripomba, da čas med 15. in 31. decembrom v letu ni primeren za zbiranje pripomb. Ves resen poslovni svet se v tem času malo zazre vase in umiri, se pogovori s svojimi poslovnimi partnerji in praznuje skozi božične in novoletne praznike.
 • V ZLGS v novih 10 letnih GGN zahtevamo strokovne preračune in določitev nosilnih kapacitet gozdov v zvezi s številčnostjo prostoživečih živali, glede rekreativne rabe gozdov in tudi nabiralništva gozdnih plodov – vse s ciljem da se gozd kot ekosistem lahko obnavlja po naravni poti in kot celota ostane v naravnem ravnovesju.
 • Gozdarsko načrtovanje GGN je potrebno posodobiti in narediti bolj fleksibilno. Predvsem v smeri zmanjšanja pretirane regulacije, ki prenaša izrazito nezaupanje do lastnika iz prejšnjega nedemokratičnega sistema in ga ovira pri svobodni proaktivni podjetniški pobudi. V GGN je nujno je dodati zlasti kritično ekonomsko komponento tako na stroškovno - investicijski kot tudi na dohodkovni strani.
 • Novi GGN morajo maksimalno pomagati naravi skozi naravno obnovo pri avtohtonih vrstah drves, pri umetni obnovi kot posledici klimatskih sprememb, naravnih ujm in prenosa škodljivih organizmov pa razvijati tudi gensko tehnologijo izboljšanja primernih drevesnih vrst.
 • Strateški GGN načrti morajo imeti nastavke, da bodo podpirali tudi najnižji nivo načrtovanja gospodarjenja, to je posestni gospodarski načrt za večje posesti ali skupinski posestni načrt ob združenju manjših posesti s ciljem skupnega gospodarjenja.
 • Novi 10 letni GGN morajo biti prilagojeni na prihajajočo digitalizacijo gozdarstva pri izvajanju javnih nalog in pooblastil s ciljem zmanjšanja birokracije in administriranja.
 • Nastavki v GGN, ki vzpodbujajo rekreativno rabo gozdov morajo biti zapisani s tresočo roko, saj mora le ta biti regulirana znotraj nosilnih kapacitet ekosistema gozda in urejena z lastniki(soglasja, kompenzacije)
 • Novo 10 letno GGN bi moralo nasloviti in jasneje opredeliti tudi vse bolj različno izpostavljene funkcije rabe gozdov: pretežno gospodarska funkcija, pretežno ekološka funkcija in pretežno socialna funkcija. Ko EU članice pogumno stopajo po tej poti, si v Sloveniji ne smemo zatiskati oči in zaostajati.
 • Vsakemu omejevanju gospodarjenja skozi GGN, ki mora biti dobro utemeljeno, mora slediti ustrezna kompenzacija prizadetim oz. oškodovanim lastnikom.
 • Tudi v novih GGN je potrebno jasno zapisati, da gozdovi ne morejo biti (brezplačna) kompenzacije ekološko neuspešnih politik v drugih sektorjih, kajti okoljevarstveniki, ki opazujejo drevo ali ptico, velikokrat pozabijo na ostala drevesa v gozdu in svet okoli gozda.
 • Lastniki gozdov združeni v ZLGS potrebujemo pri spoštovanju zavezujočih dokumentov na osnovi GGN in pri lastnih idejah za proaktivno gospodarjenje s svojim gozdom tesen kontakt z gozdarsko stroko; ne samo na gospodarski funkciji gozda, ampak vse bolj tudi na eko-socialnih funkcijah gozda in zakonih, ki pokrivajo gospodarjenje z gozdom. Zato smo prepričani da je čas da stopi ob bok »stebru javne gozdarske službe« še »zbornični steber gozdarske svetovalne službe« in »zasebni steber gozdarskih strokovnjakov«.LUN 2021 - 2031

 

 • Gozd je celota na kar kaže tudi sprejemanje novih 10 letnih LUN skupaj z GGN. Zato v ZLGS predlagamo strokovne preračune nosilne kapacitete gozdov v zvezi s številčnostjo prostoživečih živali, ki mora zagotavljat naravno pomlajevanje gozdov.
 • Zahtevamo vzpostavitev kvalitetne digitalne platforme za lastnike, ki bo omogočala enostavno in tekoče prijavljanje škod po divjadi in zvereh.
 • V novih LUN se mora za velike zveri vzpostaviti premišljena conacija sprejemljivih področij za Rjavega medveda, Volka in Risa, ki ima temelj v pretekli zgodovini njihovega življenjskega prostora v Sloveniji.
 • Upravljanje z omenjenimi velikimi zvermi mora v novih LUN dobiti vzpostavljeno jasno komponento za gospodarjenje glede njihove številčnosti. Le to lahko nevtralizira velike napake skozi vodenje Life projektov glede teh zveri v Sloveniji in nekaterih nevladnih eko organizacij, ki niso upoštevale sprejemljive naravne nosilne kapacitete glede števila zveri in forsirale sobivanje z zvermi brez dialoga in participacije ključnih deležnikov na podeželju in dajale lažne informacije odgovornim EU institucijam.
 • Na območjih v bližini LPN in na območjih večjih škodnih konfliktov med lastniki in lovci, v zvezi predlagamo vzpostavitev dodatnih vzorčnih ploskev, ki kažejo realno popašenost, kot pomoč pri upravljanju s številom parkljaste divjadi.
 • K ohranjanju poseljenosti podeželja, zaokroženosti kmetij in obdelane kulturne krajine mora dohodkovno svoj del prispevati tudi  pošten gospodarski donos ali nadomestilo lastniku gozda s strani lova in lovskega turizma.
 • Novi LUN bodo pokrili dolgo obdobje naslednjih 10 let; zato morajo postati odprti za dobre prakse upravljanja in gospodarjenja s prostoživečimi živalmi znotraj ostale EU: Ob bok sedanjemu slovenskemu sistemu lovišč, ki jih upravljajo LD in LPN, morajo vsekakor stopiti tudi zasebna lovišča.

< Nazaj

Sofinanciranje