V Sloveniji več kot dve tretjini Nature 2000 predstavljajo gozdovi. Dobra novica za skrbne lastnike gozdov v Naturi 2000 je, da Zavod za gozdove preko Gozdnega sklada lastnike podpira pri ohranjanju gozdov. Letno je za te namene zagotovljenih 750.000 EUR sredstev.
Gozdovi so pomembni tudi v območjih Nature 2000 na Štajerskem, ki je eno od treh pilotnih območij projekta LIFE-IP NATURA.SI.
V LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 (LIFE-IP NATURA.SI) sta na pilotnem območju Štajerska vključeni dve gozdnati območji Nature 2000: Ličenca pri Poljčanah in Boč-Haloze-Donačka gora. V območju Ličenca pri Poljčanah v gričevju prevladujejo hrastovo-bukovi, v ravninah pa poplavni hrastovi gozdovi. Na manjših površinah v mokriščih ob vodotokih rastejo gozdovi črne jelše in ozki pasovi vrbovja. Območje Boč-Haloze-Donačka gora poraščajo različni bukovi gozdovi, na manjših površinah pa tudi gozdovi plemenitih listavcev, med katerimi prevladujejo različni javorji, gorski brest, veliki jesen in lipovje. Boč je eno izmed naših območij z razmeroma velikim deležem javorovih gozdov.

Projekt vodi Ministrstvo za okolje in prostor, med 15 partnerji pa je tudi Zavod za gozdove, ki skrbi za Gozdni sklad. Projekt bo trajal do leta 2026, predvidene pa so tudi konkretne aktivnosti v pilotnih območjih za sodelovanje z lastniki. Več informacij o projektu in o Naturi 2000 lahko spremljate na spletni strani www.natura2000.si ali na Facebook strani Živim z Naturo 2000.


Fotografija 1: Črnojelševje v območju Natura 2000 Ličenca pri Poljčanah, ki bi bile lahko bilo primer za ekocelico brez ukrepov. (Foto: Lado Kutnar, Gozdarski inštitut Slovenije).

Fotografija 2: Primer dobro ohranjenega sestoja javorovih gozdov v grapah in na pobočnih gruščih. Sestoj je v ugodnem ohranitvenem stanju in v tem primeru bi bilo smiselno sestoj opredeliti kot ekocelico brez ukrepov. (Foto: Lado Kutnar, Gozdarski inštitut Slovenije)

O Gozdnem skladu

Ohranjanje in izboljšanje stanja območij Nature 2000 v Slovenskih gozdovih izvajajo lastniki gozdov. Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju z lastniki gozdov načrtuje ukrepe, lastnikom gozdov svetuje pri izvedbi ukrepov ter usmerja finančna sredstva za njihovo izvedbo. Za namene financiranja izboljšanja ali ohranjanja ugodnega ohranitvenega stanja habitatnih tipov in vrst na območjih Natura 2000 je bil v letu 2016 ustanovljen Gozdni sklad. V Gozdnem skladu je razpoložljivih 750.000 eurov na leto za ukrepe v zasebnih gozdovih na območjih Natura 2000 v skladu s Programom upravljanja z območji Natura 2000 in gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih enot.

Leta 2018 se je začelo črpanje sredstev Gozdnega sklada. V letu 2018 sta se izvedla dva ukrepa, in sicer »ohranjanje biotopov – prepuščanje biotopov naravnemu razvoju« oziroma ekocelice brez ukrepanja ter »načrtno puščanje stoječe biomase v gozdu«. V okviru ukrepa prepuščanja biotopov naravnemu razvoju se za dobo 20 let iz gospodarjenja izvzame določena površina gozda, kot odškodnino se nameni izpad dohodka za 20 letni možni posek. V okviru načrtnega puščanja stoječe biomase se stoječe drevje označi in prepusti naravnemu razvoju do njegovega propada, lastnik pa za to dobi odškodnino. Leta 2019 so razširili nabor ukrepov, in sicer predvsem na področju obnove, nege in varstva gozdov (ciljno za gozdne habitatne tipe in gozdne kure). V letu 2020 se je izvedlo že večino ukrepov, ki jih omogoča 12. člen Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove ter imajo pozitiven učinek na stanje habitatnih tipov in vrst Nature 2000. 

Kako do sredstev Gozdnega sklada?
Če je vaš gozd v območju Nature 2000, potem ste že izpolnili prvi pogoj, da bi bili lahko kandidat za sredstva Gozdnega sklada. Ali pa ste dejansko upravičeni do sredstev, pa vam z informacijo lahko pomagajo na pristojni krajevni enoti Zavoda za gozdove. Vse o sredstvih Gozdnega sklada za območja Natura 2000, kakšni ukrepi so sofinancirani in kako lahko kandidirate za ta sredstva, dobite na pristojni krajevni enoti Zavoda za gozdove oziroma pri vašemu revirnemu gozdarju (www.zgs.si). 

Kako do informacije, ali je vaš gozd v Naturi 2000?
Informacijo, ali je vaš gozd v območju Natura 2000 in druge pomembne informacije o vaših gozdovih lahko pridobite na pregledovalniku gozdov Zavoda za gozdove Slovenije (https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/).

Prispevek je bil objavljen v Kmetijskih aktualnih novicah, december 2020.

 

KGZS, 04.12.2021

Egon REBEC< Nazaj

Sofinanciranje